بیست و ششم آبان امسال روز غم انگیز زندگی من هست

 

عزیزی رو از دست دادم که برای من فراتر از یک دایی مهربان بود

 

او یک رفیق و یک همدم بود.روحت شاد دایی عزیزناراحت