اجرای جدید نفس که یکی از زیر خاکی های خود داریوش هست.

تنظیم زنده یاد آندرانیک که به تازگی چشم از جهان فرو بسته .


http://dl.ninemusic.ir/music/mp3/1393/12/Dariush%20-%20Nafas.mp3

اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه

نفس منو بگیر

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه

نفس منو بگیر

ای تو هم سقف عزیز ای تو هم گریهء من

گریه هم فاصله بود

گریهء آخر ما آخر بازی عشق

ختم این قائله بود

 

حدس گر گرفتنت در تنور هر نفس

غم نه ، اما کم که نیست

هم شب تازهء تو ترکش پرتیر عشق

سنگ سنگر هم که نیست

خوب دیروز و هنوز طرحی از من بر صلیب

روی تن پوشت بدوز

وقت عریانئ عشق با همین طرح حقیر

در حریق تن بسوز

 

پلک تو فاصلهء دست و کاغذ و غزل

من و عاشقانه بود

رستن از پیلهء خواب ای کلید قفل شعر

خواب شاعرانه بود

 

از ته چاه سکوت تا بلندای صدا

یار ما بودی عزیز

در تمام طول راه با منه عاشق ترین

هم صدا بودی عزیز

 

حدس رو گردون شدن از من و از راه ما

باور بی یاوری

روز انکار نفس روز میلاد تو بود

مرگ این خوش باوری

خوب دیروز و هنوز طرحی از من بر صلیب

روی تن پوشت بدوز

وقت عریانی عشق با همین طرح حقیر

در حریق تن بسوز

 

تو بگو غیبت دست غیبت هر چه نفس

بین ما فاصله نیست

غیبت آخر تو کوچ مرغان صدا

ختم این قائله نیست

اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه

نفس منو بگیر

برای یکی شدن اگه مرگ من بسه

نفس منو بگیر

نفس منو بگیر