دانلود

دوباره داریوش و دوباره ترانه از جنس عشق به وطن

ترانه ای که داریوش سالها قبل اینو فریاد میزد

خوشحالیم که باز با فرید و اردلان عزیز همکاری دوباره داشت

واین ویدیو تقدیم به هواداران