مادرم آمیزه عشق و صفاست

او پل پیوند قلبم با خداست

از کلامش مهربانی می وزد

صحبتش با گوش جانم آشناست