رفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند

به ظاهر دوست اما دشمنانند

گروهی وقت حاجت خاکبوسند
 ولی هنگام خدمتها نهانند
گروهی خیر و شَر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش و نه راحت رسانند
گروهی دیده نا پاکند هشدار
نگاه خود به هر سو می دوانند
بر این بی عصمتان ننگ جهان باد
که چون خوکند و بد ، بدتر ز آنند
ولی... ولی
ولی یاران همــدل از ره لطف
به هر حالت که باشند مهربانند
رفیقان را درون جان نگهدار
که آنها پُر بهاتر از جهانند

دانلود