من بیخود و تو بیخود ما را که برد خانه
من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه

دانلود