گفتند که بی ریا باید زیست

آینه شدم باز مرا شکستند....