این پوستر را خودم درست کردم و تقدیم به هواداران و عاشقان حضرت