این شیخ که آیت امیران باشد
وز فتنه ی او ایران ویران باشد
دیرا که نبوده است و ایران بوده است
زودا که نباشد وی و ایران باشد

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه


زان گونه عبوسید که گویی می نوروز
در جام همه ریزد و در جام شما نه
وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری
شام همگان میگذرد شام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه


ای عامه شما در بدی و دد صفتی خاص
وی خاص شما نیکتر از عام شما نه
سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل
احکام نرون دارد و احکام شما نه

شادی گهر ماست که ما جام بهاریم
ای ملت گریه به جز انعام شما نه
انگار که خورشید بهارانه ی ایران
بر بام همه تابد و بر بام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه


ای مردم مارا به جز اندیشه و دانش
بیرون شدی از مهلکه ی دام شما نه
وندر حق فرهنگ هنر پرور ایران
اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه

کام همگان باد روا کام شما نه
ایام همه خرم و ایام شما نه

Dariush_Eghbali_-_Na_[128].mp3