تک درختی تنها در کنار ساحل
میشارم روزها را تا بیابم یکدل

از باد خوش ســـاحل پیش چشم دریا
هست همدمم شن در این غربت تنها

میشارم روزهـــــــا را،تا بیابم یاری
هر چند که نمانده از دار دنیا عمری

دریا که بود روزگــــــاری پیش پایم یاری
از بد حادثه خشک شد دلگتنم از دوری

hoka
بندر پارسیان