قصه من و تو ، قصه بی کسیه

خسته و تنها ، این لحظه عاشقیه

آسمونمون آبی  و فردامون پر از روشنیه

عشق من طی کردن این شبهای مهتابیهبودن با اون شده بود سال سیاه مرگم

بعد تو ای غریبه ی آشنا میاد تو قلبم

به
اسم

گل مریم...قلب 

Hoka