اسم شعر : طلوع فردا

بارون دوس دارم وقتی میباره نم نم
ی دنیا غم دارم وقتی میریزه اشکم

آسمونم دلم ابریه و چشم من بارونیه
دلت میگیره وقتی اشکات همش پنهونیه

چه زیباس اشک بارون رو برگها
میشکنه دلت وقتی کسی نداری تو دنیا

زندگی همینه یه روز آفتاب و یه روز ابره
تو باید مرد باشی ، نشون مرد صبره

هنوز اول راهی اگر چه آخرشم معلوم نیس
پاشو ، درداتو بردار از طلوع فردا بنویس

HOKA