دلم به حال سیگارم می‌سوزد
من میسوزم، سیگارم هم با من می‌سوزد!
من به جرم عاشقی و سیگار به جرم رفاقت
چه مردم بیشعوری! همه می‌گویند این رفیق را ترک کن!