اسم شعر:دوباره سبز شو
شعر از:Hoka 
نفست خس خس داره مگه دادا چی شدی؟
 چرا حیرونی انقد از خود تو بی خودی
 
 
نابود کردی دنیاتو چی شد اون همه غرور
 چی شد اون ابهتی که ازش شدی تو دور
 
حواست به اشک مادر تو حرفاش نیس
 که میگفت با گریه این راهش نیس
 
دستـــهای پــــدر که تکیه گاهـــته رد کـــــردی
 پند داریوش تو آینــــــــه نشنیدی با خودت بد کردی
 
وقتی میـــگه خالی از معنــای آدمـــا میشـــی
 به روزت چی اومد که تیغ به رگهات میکشی
 
پاشو دادا،پاشو دادا بده دســـــتاتو به من
 بیا رد بشیم از سیاهی، از تباهی دل بکن
 
پاشو،پاشو دادا
 پاشو،پاشو دادا